ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของเรา

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563

CEO J&D Group คุณณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย

และทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ

คณบดี ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

พร้อมคณะอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า และธุรกิจของเจแอนด์ดีกรุ๊ป

__________________________________________________

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563

CEO J&D Group คุณณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย

และทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ

ท่าน ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี

พร้อมทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสินค้า และธุรกิจของเจแอนด์ดีกรุ๊ป

___________________________________________

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจร้านอาหาร

ได้ให้เกียรติทดลอง และชมการสาธิต

ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของ เจ แอนด์ ดี กรุ๊ป

__________________________________